Refuserat av Dagens Nyheter

Om Kubas grundlag

Rista ett hjärta i trädet

"Vår avsikt är inte att gjuta fast detta ögonblick i betong, för det vore detsamma som döden, utan att ropa ut det nu och för framtiden, så som förälskade par ristar sina namn i trädens bark eller murens sten. Vi fäster våra namn på en trädstam, på tidens vägg och alla våra livsöden, de gemensamma och de enskilda, gjuts samman i kravet på det som vårt Kuba begärt sedan hon blev medveten om att finnas till: frihet, självständighet, rättvisa."

Så talade en av Kubas främsta och mest älskade poeter och musiker, Silvio Rodriguez, i Kubas Nationalförsamling den 24 juni. Han är en av de ca 565 folkvalda som samlades till extraordinärt möte 24-26 juni för att ta ställning till de kubanska folkrörelsernas krav att grundlagsskyddet för samhällssystemet skulle stärkas. Det är senaste länken i en händelsekedja som utlöstes dels av vårens anklagelser från USA att Kuba skulle tillverka biologiska stridsmedel, och placeringen av Kuba på en lista över terroriststater, dels av två tal av W Bush: dels den 20 maj med upptrappade hot direkt riktade mot Kuba, dels den 1 juni om den nya militära strategi som nu utarbetas i USA och som innebär militära anfall i förebyggande syfte mot s k skurkstater.

I den mån kubanska mångmiljondemonstrationer och namninsamlingar, som svar på USAs upptrappade hot, alls har avspeglats i svenska massmedia har det varit med nedsättande kommentarer om "diktatorns försök att göra socialismen oåterkallelig". Det skulle i sin tur vara framkallat av rädsla för det s k Varelaprojektet för återinförande av normala latinamerikanska förhållanden på Kuba. Med all respekt för 11.000 namn insamlade under flera år, med uppbackning av USAs intressekontor, så utgör de inget hot mot Kubas samhällssystem, med dess omfattande folkliga förankring. När man ser sig om i Latinamerika - Argentina, Peru, Colombia, Mexiko etc - är det inte heller så svårt att förstå att kubanska folkflertalet sluter upp kring ett samhälle med social trygghet, befriat från våld. Varelaprojektets egentliga syfte och funktion är att tjäna som förevändning för att i västliga massmedia och politiska ledarskikt kunna bortse från verkliga hot och aggressioner mot demokrati, fred och mänskliga rättigheter.

Dit hör USA anspråk på att med ekonomiskt och militärt övervåld få avgöra vilka ledare andra folk ska välja. Dit hör också USAs anspråk på att i förebyggande syfte få slå till militärt "på ett ögonblicks varsel i vilket mörkt hörn i världen som helst". Och mer specifikt när det gäller Kuba USAs 40-åriga utsvältningsblockad, och nu W Bush´ försök att utmåla Kuba som bas för terrorister och tillverkning av biologiska vapen, för att kunna tillämpa den nya militära strategin.

I detta syfte stöds Varelaprojektet av USAs senat och av Coca Cola, Enron (f.d!), Unilever m fl (i sin tur stödde projektets officiella ledare kuppen mot Chavez i Venezuela!).

För att skapa tilltro till att Bush-regimen har intresse för demokrati på Kuba, eller någon annan stans, är det också nödvändigt att bortse från plutokrati, korruption, valfusk, rasdiskriminering och tilltagande, massiva övergrepp på medborgerliga fri- och rättigheter i USA – där människor fängslas eller berövas sina tillgångar utan bevis och utan rätt till försvar, där människor massarresterats p g a religion och hudfärg, där avvikande röster på universitet och TV-stationer tystas, och där bibliotekarier uppmanas att registrerar folks boklån osv.

Kubas grundlag garanterar många friheter och rättigheter, och en del av dem är ganska unika. Som t ex att inte bara riksdagsledamöter har rätt att lägga motioner i parlamentet, utan även folkrörelserna och t o m medborgarna i allmänhet, under förutsättning att minst 10.000 väljare med sina namn ansluter sig. De tillägg till grundlagen som de kubanska folkrörelserna krävde, och som över 8 miljoner kubaner anslöt sig till med sin namnteckning, och som nationalförsamlingen diskuterade i 3 dagar, gick ut på att "ekonomiska, politiska och ekonomiska relationer med andra länder aldrig ska förhandlas under hot eller påtryckningar från främmande makter", och att Kubas grundlag för en självständig socialistisk, demokratisk republik inte är förhandlingsbar. Det handlar inte om illusioner om att kunna låsa historiens gång, utan om en bred, folklig, politisk manifestation till försvar för en liten nations självständighet mot supermaktens anspråk på världsherravälde.

Eva Björklund

Infört på ELAK 6-aug-2002

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j