Refuserat
 
     
 

 

Diktatur och demokrati

Kuba är en diktatur skriver Johan Karlsson. Vad menar han? Uppenbarligen inte den nyliberala marknadsdiktatur vars främsta resultat är miljoner gatubarn i Latinamerika utom Kuba. Och knappast heller den fattigdomens, utanförskapets, analfabetismens, sjukdomarnas, rasismens, sexismens diktatur som inte längre råder på Kuba.

Alla säger vi demokrati, och i demokratins namn har alla försök krossats i Latinamerika att bryta USA-bolagens makt och få till stånd en ekonomisk och social utveckling som även innefattar det utblottade folkflertalet. Kuba har överlevt hittills, men USA trappar upp såväl sin utsvältningsblockad som den demoniseringspropaganda som ska skapa "samtycke" för att militärt återföra Kuba under USAs "demokratiska" kontroll. I denna krigföring ingår enligt kongressbeslut att med mångmiljonanslag - 15 miljoner dollar i år - försöka skapa en "demokratirörelse" på Kuba för att isolera Kuba internationellt. De som Amnesty kallar samvetsfångar har tagit emot instruktioner, pengar, datorer och faxar och rapporterat direkt till USA:s diplomater på Kuba. På vanligt svenskt språkbruk kallas detta spioneri och samarbete med fientlig främmande makt. Enligt 19:e och 22:a kapitlen i Brottsbalken kan det ge livstidsstraff.

När jag säger demokrati menar jag folkstyre och allas möjligheter att aktivt delta i de beslut som påverkar deras liv, men också ekonomisk och samhällelig jämlikhet och rättvisa för att medborgarna på lika villkor ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Beslutande församlingar på Kuba väljs i personval utan inblandning av vare sig partier eller pengar. Nomineringarna till kommunfullmäktige görs av grannarna i distrikt med 500-1000 invånare där personkännedom är möjlig. Valen är allmänna, fria och hemliga, valdeltagandet är stort, andelen blanka eller ogiltiga röster är marginellt. De valda är ansvariga inför väljarna och redovisningsskyldiga en gång i halvåret, de bor i grannskapet och måste ha öppet hus för väljarna ett par timmar i veckan. Mandaten kan återkallas om 10 procent av väljarna kräver nyval. Nomineringen till riksdagsvalet görs av kommunfullmäktigeförsamlingarna.

För att vara värd namnet måste en demokrati inte bara uppfylla de formella kraven på allmän rösträtt och formella friheter. Den måste också försöka leva upp till alla de mänskliga rättigheterna enligt FNs allmänna förklaring, dvs lika rättigheter oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion mm, rätt till liv, social trygghet, arbete, likalön för lika arbete, rätt till hälsa, kostnadsfri utbildning, bostad mm. Försöka, säger jag, för inget land klarar detta. Men i förhållande till sina ekonomiska resurser, och trots USAs ekonomiska krigföring, klarar Kuba det bättre än någon annan.

För att bli folkets makt över samhället måste demokratin också innebära delaktighet i makten på arbetsplatser, i bostadsområden och inte minst i den makt som utövas av massmedia. Decentraliseringen och kooperativiseringen av jordbruket utvecklar demokratin som alternativ till såväl statlig styrning som privatisering. De s k arbetarparlamenten på arbetsplatserna som diskuterar viktiga lagförslag innan riksdagsbeslut fattas visar på en ovanlig demokratisk praktik. Likaså är självförvaltningen i bostadsområdena en form för folkligt maktutövande.

Enligt dem som kallar Kuba diktatur har demokrati rått i många år i Kubas omgivning. Men den har inte gett grannländerna de rättigheter och möjligheter för folkflertalet som finns på Kuba. Tvärtom har ekonomiska och sociala klyftor fördjupats och ofattbart mänskligt elände skapats när regeringarna underkastat sig IMFs och Världsbankens diktat. Mot den bakgrunden borde det inte vara svårt att förstå att kubanerna vill pröva alternativa sätt att utveckla demokratin.

Demokrati måste byggas utifrån de historiskt givna politiska, sociala och ekonomiska sammanhangen. Den kommer alltid att vara ofullständig och påverkad av sin tid, på Kuba liksom i Sverige.

Eva Björklund

Infört på ELAK den 23 februari 2004

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-03-03